امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

thumbnail

Title: Smart Energy Systems

Speaker: Dr. Ahmad ArabKohsar

Department of Energy Technology Aalborg University, Denmark

زمان برگزاري: سه شنبه 20 آذرماه 1397

فایل ارائه سخنرانی: icon-9

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها