امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

faezeh ensan

عنوان سخنرانی: Data Science

سخنران: آقای دکتر فائزه انسان، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاري: هفته پژوهش 1397

فایل ارائه سخنرانی: icon-9

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها