فرم های آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آدرس زیر قابل دسترسی است:

https://vpap.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=567&Itemid=1025&lang=fa

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها