مسئولین روابط عمومی و امور فرهنگی دانشکده مهندسی از سال 1386 تا کنون:

tayerani ehsan احسان طیرانی‌راد 1386 تا 1387
Asadian داود اسدیان 1388 تا 1399
Hafezi1 ناصر حافظی‌مطلق 1399 تا 1400

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها