کارگاهها و سمینارهای برگزار شده

امور بین الملل

 

ردیف

کارگاه/ سمینار

عنوان

تاریخ برگزاری

ارائه دهنده

فایل ارائه

فیلم کارگاه

1

 poster

رزومه نویسی

1399/9/22

خانم دکتر بهکمال

دریافت

دریافت

2

ProcessMinig-Fa 

فرآیندکاوی

1399/11/30

خانم دکتر بهکمال

دریافت

بخش اول:

https://www.aparat.com/v/1RMvd?playlist=286179

بخش دوم:

https://www.aparat.com/v/h36t4?playlist=286179

بخش سوم:

https://www.aparat.com/v/hBzFO?playlist=286179

 

 

 

 

 

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها