امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

1

عنوان سخنرانی: اثر هیدروژن بر خواص مکانیکی فلزات در ابعاد میکرونی

سخنران: آقای مهندس ایمان تاجی دانش آموخته کارشناسی ارشد گرایش خوردگی دانشگاه فردوسی مشهد، و دانشجوی دکتری دانشگاه NTNU نروژ

چکیده:

خواص مکانیکی فلزات معمولا با استفاده از روش های متداول و در ابعاد بزرگ اندازه گیری می شود. در این روش ها پارامترهای مختلفی می تواند بر پاسخ مکانیکی مواد تاثیرگذار باشد. از جمله این پارامترها می توان به میکروساختارهای گوناگون موجود در فلزات و همچنین مرزهای دانه و دیگر ویژگی های ریزساختاری اشاره کرد. اما با استفاده از روش های تست در ابعاد میکرونی می توان پارامترهای متغیر موجود در فلزات را به حداقل رساند تا بتوان مکانیسم عملکرد اثرهای محیطی را بر فلزات مورد نظر به دست آورد. برای مثال با استفاده از آزمون در ابعاد میکرونی به خوبی می توان اثر هیدروژن را -به عنوان یکی از عناصر بسیار مخرب - بر تغییر خواص مکانیکی یک دانه یا یک مرز دانه با جهت گیری خاص به دست آورد. با استفاده از این آزمون ها و همچنین بررسی های میکروساختاری حاصل از آن نظیر بررسی حرکت نابجایی ها، می توان مکانیسم اثر گذاری هیدروژن را بر فلزات شناسایی کرد. با به دست آوردن این گونه نتایج تحلیلی می توان روش هایی را برای بهبود مقاومت فلزات به هیدروژن طراحی نمود تا امکان تولید مواد مهندسی مقاوم تری در آینده فراهم گردد.

زمان برگزاری: دوشنبه 2 دی ماه 1398

فایل صوتی سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها