امتیاز کاربران:/0
ضعیفعالی 

عنوان پنل: ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه اعضای هیئت علمی ارتقا یافته به مرتبه استادی

با حضور:

جناب آقاي دكتر مجيد معاونيان، استاد محترم گروه مهندسي مكانيك

جناب آقاي دكتر حميد اختراعي طوسي، استاد محترم گروه مهندسي مكانيك

جناب آقاي دكتر مجتبي جودكي، استاد محترم گروه مهندسي برق

جناب آقاي دكتر مهدي پورافشاري، استاد محترم گروه مهندسي شيمي

 

تاریخ برگزاری: سه شنبه 26 آذرماه 1398

فایل صوتی پنل: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها