امتیاز کاربران:/1
ضعیفعالی 

etm

سخنران: جناب آقای دکتر اعتمادفرد، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

عنوان سخنرانی: Iran Flood Atlas in Spring 2019

فایل تصویری سخنرانی: icon-9

Featuring-A

تقویم آموزشی دانشکده

Featuring-C

گروه‌های آموزشی / رشته‌ها

Featuring-B

مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌ها

Featuring-D

همایش‌ها و کنفرانس‌ها